เนื้อหาของคอร์ส

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ดูตัวอย่างฟรี
1:33:09
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1:53:43
1.3 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
40:13
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 20 ข้อ
Download
2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.1 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดูตัวอย่างฟรี
1:48:29
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 20 ข้อ
Download
3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3.1 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดูตัวอย่างฟรี
1:39:00
3.2 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1:43:19
3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1:01:39
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จำนวน 20 ข้อ
Download
4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
4.1 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
ดูตัวอย่างฟรี
2:16:53
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 ข้อ
Download
5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
5.1 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ดูตัวอย่างฟรี
1:55:39
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ จำนวน 20 ข้อ
Download

กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

1. อนุกรม
1.1 อนุกรม รูปแบบที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบคงที่
ดูตัวอย่างฟรี
6:45
1.2 อนุกรม รูปแบบที่ 2 เพิ่มขึ้นหรือลดลงสลับตัวหรือเท่าตัวหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
11:46
1.3 อนุกรม รูปแบบที่ 3 บวกสะสม
9:15
1.4 อนุกรม รูปแบบที่ 4 เลขยกกำลัง
8:43
1.5 อนุกรม รูปแบบที่ 5 แบ่งกลุ่ม
11:31
1.6 อนุกรม รูปแบบที่ 6 เศษส่วน
11:01
1.7 อนุกรม รูปแบบที่ 7 ตัวเลขหลักหมื่น หลักแสน และหลักล้าน
5:41
1.8 อนุกรม รูปแบบที่ 8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
10:58
1.9 อนุกรม รูปแบบที่ 9 ใยแมงมุม (Spider)
14:57
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ อนุกรมพร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ
Download
2. คณิตศาสตร์
2.1 คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออก!
ดูตัวอย่างฟรี
1:49
2.2 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 1
22:38
2.3 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 2
28:59
2.4 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 3
14:08
2.5 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 4
13:26
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 15 ข้อ
Download
3. โอเปอร์เรต
3.1 โอเปอร์เรต ข้อ 1-5
ดูตัวอย่างฟรี
14:56
3.2 โอเปอร์เรต ข้อ 6-10
12:50
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ โอเปอร์เรตพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
4. สดมภ์
4.1 ข้อสอบสดมภ์ คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
5:18
4.2 หลักการตอบสดมภ์
8:37
4.3 ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ปวช. ปวส.
9:20
4.4 ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
16:43
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ สดมภ์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
5. อุปมาอุปไมย
5.1 รูปแบบและหลักการทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย
ดูตัวอย่างฟรี
5:17
5.2 อุปมาอุปไมย ข้อ 1-10
10:30
5.3 อุปมาอุปไมย ข้อ 11-20
14:09
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ อุปมาอุปไมยพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download
6. ตาราง
6.1 รู้จัก “หา” กับ “ฐาน”
ดูตัวอย่างฟรี
5:45
6.2 สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล
11:08
6.3 หลักการทำข้อสอบตาราง
3:52
6.4 ข้อสอบตาราง ระดับ ปวช. ปวส.
12:09
6.5 ข้อสอบตาราง ระดับ ป.ตรี ป.โท (มีเครื่องหมาย ?)
23:24
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ตารางพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
7.1 เงื่อนไขสัญลักษณ์ คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
7:39
7.2 การเลือกและตัดเครื่องหมาย
7:30
7.3 เครื่องหมายหันหน้าเข้าหากัน หรือสวนทางกัน
7:01
7.4 หลักการตอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ปวช. ปวส.
6:06
7.5 ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ปวช. ปวส.
13:01
7.6 หลักการตอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
10:29
7.7 ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
29:20
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
8. เงื่อนไขทางภาษา (บทความ)
8.1 หลักการตอบ เงื่อนไขทางภาษา ระดับ ปวช. ปวส.
ดูตัวอย่างฟรี
5:55
8.2 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา ระดับ ปวช. ปวส.
11:55
8.3 หลักการตอบ เงื่อนไขทางภาษา ระดับ ป.ตรี ป.โท
8:15
8.4 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษาระดับ ป.ตรี ป.โท
21:40
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ เงื่อนไขทางภาษาพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
9. ตรรกศาสตร์
9.1 ต้องนำ “กฎ” ไปจัดการกับข้อสอบเท่านั้น!
ดูตัวอย่างฟรี
5:02
9.2 การสรุปเหตุผลทั่วไป 4 กฎจดจำไว้
13:31
9.3 ถาม ข้อใดสอดคล้อง 2 กฎจดจำให้แม่น
20:01
9.4 ถาม ข้อใดไม่สอดคล้อง 3 กฎต้องจำได้
21:47
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ตรรกศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
10. การเรียงประโยค
10.1 การเรียงประโยค คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
4:15
10.2 รูปแบบที่ออกข้อสอบ
3:23
10.3 การเรียงประโยค ข้อ 1-5
13:32
10.4 การเรียงประโยค ข้อ 6-10
16:09
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ การเรียงประโยคพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย (การใช้คำ)
11.1 หลักการตอบ และข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ปวช. ปวส.
ดูตัวอย่างฟรี
7:28
11.2 หลักการตอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท
3:29
11.3 ข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท
7:40
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทยพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
12. บทความสั้น
12.1 อ่านคำถามก่อนอ่านบทความ
ดูตัวอย่างฟรี
2:58
12.2 รูปแบบคำถาม
1:51
12.3 เทคนิคการเลือกคำตอบ
3:32
12.4 ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 1-5
15:10
12.5 ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 6-10
13:15
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ บทความสั้นพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
13. ภาษาอังกฤษ
13.1 Conversation (ประโยคสนทนา)
ดูตัวอย่างฟรี
5:01
13.2 Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
5:09
13.3 Structure (โครงสร้างประโยค)
4:03
13.4 Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)
4:41
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download