อนุกรม

อนุกรมออกข้อสอบ 5 รูปแบบ ในคอร์สติวทั้งหมด 9 รูปแบบ ครอบคลุมทุกรูปแบบที่ออกแน่นอน


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออกข้อสอบทุกปี


โอเปอร์เรต

การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา 3 ชุด โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง)


สดมภ์

ข้อสอบจะเป็นตารางทางคณิตศาสตร์มาให้ 3 คอลัมน์ (ซ้าย กลาง ขวา) โดยให้เราเปรียบเทียบค่าในสดมภ์แล้วตอบคำถาม


อุปมาอุปไมย

การเปรียบเทียบคำที่ให้มา โดยให้มีความสัมพันธ์กับคำตอบจากตัวเลือก


ตาราง

สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล คอร์สติวสอนตารางอย่างง่าย และตารางแบบมีเครื่องหมายคำถาม (?)


เงื่อนไขสัญลักษณ์

การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง โดยข้อสอบจะประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ


เงื่อนไขทางภาษา

สรุปเหตุผลจากบทความ เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้


ตรรกศาสตร์

การหาเหตุผลจากตรรกศาสตร์แบบธรรมดา และตรรกศาสตร์แบบถาม สอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง


การเรียงประโยค

รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด คือ แบบถาม ข้อความใดอยู่ในลำดับที่…


1 2