โอเปอร์เรต

ติวโอเปอร์เรต (28 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. โอเปอร์เรต ข้อ 1-5
  2. โอเปอร์เรต ข้อ 6-10