อุปมาอุปไมย

ติวอุปมาอุปไมย (30 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. รูปแบบและหลักการทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย
  2. อุปมาอุปไมย ข้อ 1-10
  3. อุปมาอุปไมย ข้อ 11-20