บทความสั้น

ติวบทความสั้น (37 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. อ่านคำถามก่อนอ่านบทความ
  2. รูปแบบคำถาม
  3. เทคนิคการเลือกคำตอบ
  4. ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 1-5
  5. ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 6-10