ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ติวพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 จำนวน 3 ตอน (4 ชั่วโมง 6 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสอน และแนวข้อสอบท้ายบทเรียน

  1. เรื่องทั่วไป
  2. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  3. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  4. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  5. การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน
  6. การบริหารราชการในต่างประเทศ
  7. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)