หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ติวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (1 ชั่วโมง 48 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสอน และแนวข้อสอบท้ายบทเรียน

 1. เรื่องทั่วไป
 2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
 6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี