วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ติวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 3 ตอน (4 ชั่วโมง 22 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสอน และแนวข้อสอบท้ายบทเรียน

 1. เรื่องทั่วไป ความเป็นมา ความเป็นกฎหมายกลาง
 2. ขอบเขตการบังคับ และข้อยกเว้น
 3. ความหมายและคำนิยาม
 4. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 5. องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
 6. ผู้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดคำสั่งทางปกครอง
 7. สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
 8. รูปแบบ – ผล – ข้อกำหนด – การแก้ไขความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง
 9. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 10. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
 11. การขอพิจารณาใหม่
 12. การบังคับทางปกครอง