หน้าที่และความรับผิดฯ

ติวพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (2 ชั่วโมง 16 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสอน และแนวข้อสอบท้ายบทเรียน

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  1. ละเมิดคืออะไร
  2. ละเมิดต่อบุคคลภายนอก
  3. ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  1. ทำความเข้าใจคำว่า “เจ้าพนักงาน” และ “โดยทุจริต”
  2. กระทำโดยทุจริต
  3. ไม่ถึงกับกระทำโดยทุจริต