เจตคติและจริยธรรมฯ

ติวพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (1 ชั่วโมง 55 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสอน และแนวข้อสอบท้ายบทเรียน

  1. เรื่องทั่วไป
  2. มาตรฐานทางจริยธรรม กับ ประมวลจริยธรรม
  3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
  4. องค์กร
  5. อำนาจหน้าที่ ก.ม.จ.
  6. การทบทวน