Home – หน้าแรก

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ 2563

ตามหลักเกณฑ์ใหม่

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง

คอร์สติว ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 ทั้งหมด 2 กลุ่มวิชาครบทุกเนื้อหาที่จะต้องสอบ

เหมาะสำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ รักเทคโนโลยี สะดวก รวดเร็ว สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด

เคล็ดลับและเทคนิคจัดการข้อสอบ ติวตรงจุดวิชาที่ออกสอบ คัดโจทย์จริงที่ กพ ออกสอบในรอบ 5 ปี พาแก้โจทย์แบบละเอียด

แสดงวิธีคิด วิธีทำ เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของผู้สอน ซึ่งสอบผ่าน ก.พ. มาแล้วทั้ง 3 ระดับ (ปวช. ปวส. ป.ตรี)

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 1
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดที่จะได้รับ

 • บทเรียนวิดีโอ 13 ชม. 25 นาที (9 วิดีโอ) ไม่สามารถโหลดได้
 • เอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน 5 วิชา วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 25 นาที ติว 5 กลุ่มวิชา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. 2563 มีเอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน รวม 100 ข้อ ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 3 ตอน (4 ชั่วโมง 6 นาที)
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (1 ชั่วโมง 48 นาที)
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 3 ตอน (4 ชั่วโมง 22 นาที)
 4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ 2 วิชา ได้แก่ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (2 ชั่วโมง 16 นาที)
 5. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (1 ชั่วโมง 55 นาที)

เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา จบในคอร์สเดียว ราคา 2,100.- จากปกติ 3,180.-

เรียนเฉพาะกลุ่ม 1 ราคาพิเศษ 1,200.- จากปกติ 1,590.-

ชำระเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

ทำรายการสั่งซื้อ > แจ้งชำระเงิน > รับรหัส

กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

อนุกรม

อนุกรมออกข้อสอบ 5 รูปแบบ ในคอร์สติวทั้งหมด 9 รูปแบบ ครอบคลุมทุกรูปแบบที่ออกแน่นอน


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออกข้อสอบทุกปี


โอเปอร์เรต

การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา 3 ชุด โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง)


สดมภ์

ข้อสอบจะเป็นตารางทางคณิตศาสตร์มาให้ 3 คอลัมน์ (ซ้าย กลาง ขวา) โดยให้เราเปรียบเทียบค่าในสดมภ์แล้วตอบคำถาม


อุปมาอุปไมย

การเปรียบเทียบคำที่ให้มา โดยให้มีความสัมพันธ์กับคำตอบจากตัวเลือก


ตาราง

สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล คอร์สติวสอนตารางอย่างง่าย และตารางแบบมีเครื่องหมายคำถาม (?)


เงื่อนไขสัญลักษณ์

การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง โดยข้อสอบจะประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ


เงื่อนไขทางภาษา

สรุปเหตุผลจากบทความ เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้


ตรรกศาสตร์

การหาเหตุผลจากตรรกศาสตร์แบบธรรมดา และตรรกศาสตร์แบบถาม สอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง


การเรียงประโยค

รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด คือ แบบถาม ข้อความใดอยู่ในลำดับที่…


บทความสั้น

ให้อ่านตัวเลือก 1-4 ที่เป็นคำตอบ ก่อนอ่านบทความ ท่านจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นในวิชานี้อย่างน่าประหลาดใจ ลองนำไปใช้ดู


รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 2
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง

รายละเอียดที่จะได้รับ

 • บทเรียนวิดีโอ 10 ชม. 25 นาที (59 วิดีโอ) ไม่สามารถโหลดได้
 • ข้อสอบท้ายบทเรียน 185 ข้อ (คณิต 130, ไทย 30, อังกฤษ 25) โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวม 10 ชั่วโมง 25 นาที มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยหลังเรียน รวม 185 ข้อ รายวิชาที่มีเนื้อหาต่างกันจะแยกสอนระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ป.โท

 1. อนุกรม (1 ชั่วโมง 30 นาที)
 2. คณิตศาสตร์ (1 ชั่วโมง 21 นาที)
 3. โอเปอร์เรต (28 นาที)
 4. สดมภ์ (40 นาที)
 5. อุปมาอุปไมย (30 นาที)
 6. ตาราง (56 นาที)
 7. เงื่อนไขสัญลักษณ์ (1 ชั่วโมง 21 นาที)
 8. เงื่อนไขทางภาษา (48 นาที)
 9. ตรรกศาสตร์ (1 ชั่วโมง)
 10. การเรียงประโยค (37 นาที)
 11. การแต่งประโยคในภาษาไทย หรือการใช้คำ (19 นาที)
 12. บทความสั้น (37 นาที)
 13. แนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง (19 นาที)

เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา จบในคอร์สเดียว ราคา 2,100.- จากปกติ 3,180.-

เรียนเฉพาะกลุ่ม 2 ราคาพิเศษ 1,200.- จากปกติ 1,590.-

ชำระเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

ทำรายการสั่งซื้อ > แจ้งชำระเงิน > รับรหัส