fbpx

Home – หน้าแรก

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ 2563

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง

Image is not available
Slider

หลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 มี 4 หัวข้อ ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวสอบ


เนื่องจากเนื้อหาในการเตรียมตัวสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่มีจำนวนรายวิชามาก ว.วิชาการ จึงแบ่งการติวออกเป็น 2 กลุ่ม


กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

Image is not available

01

Image is not available


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Image is not available

02

Image is not available


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Image is not available

03

Image is not available


พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

Image is not available

04

Image is not available


หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ 3 ประการได้แก่ ความรับผิดทางวินัย ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) และความรับผิดทางอาญา

เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

Image is not available

05

Image is not available


พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 1
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 25 นาที ติว 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ, เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. 2563 มีเอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน รวม 100 ข้อ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
บทเรียนวิดีโอ 13 ชม. 25 นาที (9 คลิป) ไม่สามารถโหลดได้
เอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน 5 วิชา วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

 1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  101-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (1 ชั่วโมง 33 นาที)
  102-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (1 ชั่วโมง 53 นาที)
  103-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (40 นาที)
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  201-หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (1 ชั่วโมง 48 นาที)
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  301-วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (1 ชั่วโมง 38 นาที)
  302-วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (1 ชั่วโมง 43 นาที)
  303-วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (1 ชั่วโมง 1 นาที)
 4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
  401-หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ (2 ชั่วโมง 16 นาที)
 5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  501-เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ (1 ชั่วโมง 55 นาที)

เรียนกลุ่ม 1
ราคาพิเศษ 1,200 บาท จากปกติ 1,590 บาท

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

อนุกรม

Image is not available

01

Image is not available


อนุกรมออกข้อสอบ 5 รูปแบบ ในคอร์สติวทั้งหมด 9 รูปแบบ ครอบคลุมทุกรูปแบบที่ออกแน่นอน

คณิตศาสตร์

Image is not available

02

Image is not available


คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออกข้อสอบทุกปี

โอเปอร์เรต

Image is not available

03

Image is not available


การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา 3 ชุด โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง)

สดมภ์

Image is not available

04

Image is not available


ข้อสอบจะเป็นตารางทางคณิตศาสตร์มาให้ 3 คอลัมน์ (ซ้าย กลาง ขวา) โดยให้เราเปรียบเทียบค่าในสดมภ์แล้วตอบคำถาม

อุปมาอุปไมย

Image is not available

05

Image is not available


การเปรียบเทียบคำที่ให้มา โดยให้มีความสัมพันธ์กับคำตอบจากตัวเลือก

ตาราง

Image is not available

06

Image is not available


สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล คอร์สติวสอนตารางอย่างง่าย และตารางแบบมีเครื่องหมายคำถาม (?)

เงื่อนไขสัญลักษณ์

Image is not available

07

Image is not available


การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง โดยข้อสอบจะประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ

เงื่อนไขทางภาษา

Image is not available

08

Image is not available


สรุปเหตุผลจากบทความ เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้

ตรรกศาสตร์

Image is not available

09

Image is not available


การหาเหตุผลจากตรรกศาสตร์แบบธรรมดา และตรรกศาสตร์แบบถาม สอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง

การเรียงประโยค

Image is not available

10

Image is not available


รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด คือ แบบถาม ข้อความใดอยู่ในลำดับที่…

การใช้คำ

Image is not available

11

Image is not available


ข้อสอบชอบออกแบบขีดเส้นใต้ โดยคำที่ขีดเส้นใต้จะมีตัวอักษร ก. ข. ค. กำกับไว้ เราต้องพิจารณาข้อสอบกับคำสั่ง

บทความสั้น

Image is not available

12

Image is not available


ให้อ่านตัวเลือก 1-4 ที่เป็นคำตอบ ก่อนอ่านบทความ ท่านจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นในวิชานี้อย่างน่าประหลาดใจ ลองนำไปใช้ดู

ภาษาอังกฤษ

Image is not available

13

Image is not available


แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบออกอะไรบ้าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider


รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 2
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวม 10 ชั่วโมง 25 นาที มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยหลังเรียน รวม 185 ข้อ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่างกันจะแยกสอนระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ป.โท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
บทเรียนวิดีโอ 10 ชม. 25 นาที (59 คลิป) ไม่สามารถโหลดได้
ข้อสอบท้ายบทเรียน 185 ข้อ (คณิต 130, ไทย 30, อังกฤษ 25) โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

1.อนุกรม (1 ชั่วโมง 30 นาที)
2.คณิตศาสตร์ (1 ชั่วโมง 21 นาที)
3.โอเปอร์เรต (28 นาที)
4.สดมภ์ (40 นาที)
5.อุปมาอุปไมย (30 นาที)
6.ตาราง (56 นาที)
7.เงื่อนไขสัญลักษณ์ (1 ชั่วโมง 21 นาที)
8.เงื่อนไขทางภาษา (48 นาที)
9.ตรรกศาสตร์ (1 ชั่วโมง)
10.การเรียงประโยค (37 นาที)
11.การแต่งประโยคในภาษาไทย หรือการใช้คำ (19 นาที)
12.บทความสั้น (37 นาที)
13.แนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง (19 นาที)

เรียนกลุ่ม 2
ราคาพิเศษ 1,200 บาท จากปกติ 1,590 บาท

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563


ข้อสอบท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย

ติวโดยติวเตอร์ certified 3 ใบ


เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา โปรโมชั่น 2,100.- จากปกติ 3,180 บาท จบในคอร์สเดียว เรียนได้จนถึงวันสอบ ก.พ.

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

(รหัสเข้าเรียน 1 รหัส สามารถเข้าดูได้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)