fbpx

Home – หน้าแรก

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ 2563

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง

Image is not available
Slider

หลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 มี 4 หัวข้อ ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวสอบ


เนื่องจากเนื้อหาในการเตรียมตัวสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่มีจำนวนรายวิชามาก ว.วิชาการ จึงแบ่งการติวออกเป็น 2 กลุ่ม


กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

Image is not available

01

Image is not available


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Image is not available

02

Image is not available


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Image is not available

03

Image is not available


พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

Image is not available

04

Image is not available

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ 3 ประการได้แก่ ความรับผิดทางวินัย ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) และความรับผิดทางอาญา

เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

Image is not available

05

Image is not available

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 1
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 25 นาที ติว 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ, เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. 2563 มีเอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน รวม 100 ข้อ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
บทเรียนวิดีโอ 13 ชม. 25 นาที (9 คลิป) ไม่สามารถโหลดได้
เอกสารประกอบการสอน พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน 5 วิชา วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ดูตัวอย่างฟรี
1:33:09
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1:53:43
1.3 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
40:13
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 20 ข้อ
Download
2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.1 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดูตัวอย่างฟรี
1:48:29
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 20 ข้อ
Download
3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3.1 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดูตัวอย่างฟรี
1:39:00
3.2 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1:43:19
3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1:01:39
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จำนวน 20 ข้อ
Download
4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
4.1 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
2:16:53
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 ข้อ
Download
5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
5.1 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
1:55:39
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ จำนวน 20 ข้อ
Download

เรียนกลุ่ม 1
ราคาพิเศษ 1,200 บาท จากปกติ 1,590 บาท

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

อนุกรม

Image is not available

01

Image is not available


อนุกรมออกข้อสอบ 5 รูปแบบ ในคอร์สติวทั้งหมด 9 รูปแบบ ครอบคลุมทุกรูปแบบที่ออกแน่นอน

คณิตศาสตร์

Image is not available

02

Image is not available


คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออกข้อสอบทุกปี

โอเปอร์เรต

Image is not available

03

Image is not available


การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา 3 ชุด โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง)

สดมภ์

Image is not available

04

Image is not available


ข้อสอบจะเป็นตารางทางคณิตศาสตร์มาให้ 3 คอลัมน์ (ซ้าย กลาง ขวา) โดยให้เราเปรียบเทียบค่าในสดมภ์แล้วตอบคำถาม

อุปมาอุปไมย

Image is not available

05

Image is not available


การเปรียบเทียบคำที่ให้มา โดยให้มีความสัมพันธ์กับคำตอบจากตัวเลือก

ตาราง

Image is not available

06

Image is not available


สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล คอร์สติวสอนตารางอย่างง่าย และตารางแบบมีเครื่องหมายคำถาม (?)

เงื่อนไขสัญลักษณ์

Image is not available

07

Image is not available


การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง โดยข้อสอบจะประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ

เงื่อนไขทางภาษา

Image is not available

08

Image is not available


สรุปเหตุผลจากบทความ เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้

ตรรกศาสตร์

Image is not available

09

Image is not available


การหาเหตุผลจากตรรกศาสตร์แบบธรรมดา และตรรกศาสตร์แบบถาม สอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง

การเรียงประโยค

Image is not available

10

Image is not available


รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด คือ แบบถาม ข้อความใดอยู่ในลำดับที่…

การใช้คำ

Image is not available

11

Image is not available


ข้อสอบชอบออกแบบขีดเส้นใต้ โดยคำที่ขีดเส้นใต้จะมีตัวอักษร ก. ข. ค. กำกับไว้ เราต้องพิจารณาข้อสอบกับคำสั่ง

บทความสั้น

Image is not available

12

Image is not available


ให้อ่านตัวเลือก 1-4 ที่เป็นคำตอบ ก่อนอ่านบทความ ท่านจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นในวิชานี้อย่างน่าประหลาดใจ ลองนำไปใช้ดู

ภาษาอังกฤษ

Image is not available

13

Image is not available


แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบออกอะไรบ้าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider


รายละเอียดหลักสูตร กลุ่ม 2
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย แนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวม 10 ชั่วโมง 25 นาที มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยหลังเรียน รวม 185 ข้อ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่างกันจะแยกสอนระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ป.โท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
บทเรียนวิดีโอ 10 ชม. 25 นาที (59 คลิป) ไม่สามารถโหลดได้
ข้อสอบท้ายบทเรียน 185 ข้อ (คณิต 130, ไทย 30, อังกฤษ 25) โหลดได้เป็น pdf ค่ะ

กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

1. อนุกรม
1.1 อนุกรม รูปแบบที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบคงที่
ดูตัวอย่างฟรี
6:45
1.2 อนุกรม รูปแบบที่ 2 เพิ่มขึ้นหรือลดลงสลับตัวหรือเท่าตัวหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
11:46
1.3 อนุกรม รูปแบบที่ 3 บวกสะสม
9:15
1.4 อนุกรม รูปแบบที่ 4 เลขยกกำลัง
8:43
1.5 อนุกรม รูปแบบที่ 5 แบ่งกลุ่ม
11:31
1.6 อนุกรม รูปแบบที่ 6 เศษส่วน
11:01
1.7 อนุกรม รูปแบบที่ 7 ตัวเลขหลักหมื่น หลักแสน และหลักล้าน
5:41
1.8 อนุกรม รูปแบบที่ 8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
10:58
1.9 อนุกรม รูปแบบที่ 9 ใยแมงมุม (Spider)
14:57
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ อนุกรมพร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ
Download
2. คณิตศาสตร์
2.1 คณิตศาสตร์กว้างมาก เจาะจงไปเลย 4 เรื่องที่ออก!
ดูตัวอย่างฟรี
1:49
2.2 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 1
22:38
2.3 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 2
28:59
2.4 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 3
14:08
2.5 คณิตศาสตร์ เรื่องที่ออก! 4
13:26
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 15 ข้อ
Download
3. โอเปอร์เรต
3.1 โอเปอร์เรต ข้อ 1-5
ดูตัวอย่างฟรี
14:56
3.2 โอเปอร์เรต ข้อ 6-10
12:50
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ โอเปอร์เรตพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
4. สดมภ์
4.1 ข้อสอบสดมภ์ คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
5:18
4.2 หลักการตอบสดมภ์
8:37
4.3 ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ปวช. ปวส.
9:20
4.4 ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
16:43
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ สดมภ์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
5. อุปมาอุปไมย
5.1 รูปแบบและหลักการทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย
ดูตัวอย่างฟรี
5:17
5.2 อุปมาอุปไมย ข้อ 1-10
10:30
5.3 อุปมาอุปไมย ข้อ 11-20
14:09
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ อุปมาอุปไมยพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download
6. ตาราง
6.1 รู้จัก “หา” กับ “ฐาน”
ดูตัวอย่างฟรี
5:45
6.2 สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล
11:08
6.3 หลักการทำข้อสอบตาราง
3:52
6.4 ข้อสอบตาราง ระดับ ปวช. ปวส.
12:09
6.5 ข้อสอบตาราง ระดับ ป.ตรี ป.โท (มีเครื่องหมาย ?)
23:24
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ตารางพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
7.1 เงื่อนไขสัญลักษณ์ คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
7:39
7.2 การเลือกและตัดเครื่องหมาย
7:30
7.3 เครื่องหมายหันหน้าเข้าหากัน หรือสวนทางกัน
7:01
7.4 หลักการตอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ปวช. ปวส.
6:06
7.5 ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ปวช. ปวส.
13:01
7.6 หลักการตอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
10:29
7.7 ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท
29:20
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
8. เงื่อนไขทางภาษา (บทความ)
8.1 หลักการตอบ เงื่อนไขทางภาษา ระดับ ปวช. ปวส.
ดูตัวอย่างฟรี
5:55
8.2 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา ระดับ ปวช. ปวส.
11:55
8.3 หลักการตอบ เงื่อนไขทางภาษา ระดับ ป.ตรี ป.โท
8:15
8.4 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษาระดับ ป.ตรี ป.โท
21:40
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ เงื่อนไขทางภาษาพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
9. ตรรกศาสตร์
9.1 ต้องนำ “กฎ” ไปจัดการกับข้อสอบเท่านั้น!
ดูตัวอย่างฟรี
5:02
9.2 การสรุปเหตุผลทั่วไป 4 กฎจดจำไว้
13:31
9.3 ถาม ข้อใดสอดคล้อง 2 กฎจดจำให้แม่น
20:01
9.4 ถาม ข้อใดไม่สอดคล้อง 3 กฎต้องจำได้
21:47
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ตรรกศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
10. การเรียงประโยค
10.1 การเรียงประโยค คืออะไร
ดูตัวอย่างฟรี
4:15
10.2 รูปแบบที่ออกข้อสอบ
3:23
10.3 การเรียงประโยค ข้อ 1-5
13:32
10.4 การเรียงประโยค ข้อ 6-10
16:09
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ การเรียงประโยคพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย (การใช้คำ)
11.1 หลักการตอบ และข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ปวช. ปวส.
ดูตัวอย่างฟรี
7:28
11.2 หลักการตอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท
3:29
11.3 ข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท
7:40
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทยพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
12. บทความสั้น
12.1 อ่านคำถามก่อนอ่านบทความ
ดูตัวอย่างฟรี
2:58
12.2 รูปแบบคำถาม
1:51
12.3 เทคนิคการเลือกคำตอบ
3:32
12.4 ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 1-5
15:10
12.5 ข้อสอบบทความสั้น ข้อ 6-10
13:15
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ บทความสั้นพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
13. ภาษาอังกฤษ
13.1 Conversation (ประโยคสนทนา)
ดูตัวอย่างฟรี
5:01
13.2 Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
5:09
13.3 Structure (โครงสร้างประโยค)
4:03
13.4 Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)
4:41
ไฟล์เอกสาร
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download

เรียนกลุ่ม 2
ราคาพิเศษ 1,200 บาท จากปกติ 1,590 บาท

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563


ข้อสอบท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย

ติวโดยติวเตอร์ certified 3 ใบ


เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา ราคาพิเศษ 2,100 บาท จากปกติ 3,180 บาท จบในคอร์สเดียว

โอนเงินรับรหัสเข้าได้เรียนได้ทันที จนถึงวันสอบ ก.พ. ภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2563

(รหัสเข้าเรียน 1 รหัส สามารถเข้าดูได้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)